Search

Information

W gminie były większe i bogatsze wsie niż Turze Rogi /Celiny, Role, Szaniawy Poniaty/, ale szkół w tym czasie nie miały. Organizacja szkoły była wynikiem dużej aktywności mieszkańców wsi, ludzi światłych i dalekowzrocznych, doceniających wykształcenie młodego pokolenia. Analfabetyzm w tym czasie w środowiskach wiejskich przekraczał często 90%.

Nauczycielem w następnym roku szkolnym 1916/17 był Franciszek Grochowski. Do Szkoły w Turzych Rogach przybył najprawdopodobniej od września w/w roku. Z dokumentów wynika, że Franciszek Grochowski był aktywnym nauczycielem i to nie tylko na terenie wsi, lecz również w Gminie Celiny.

W dniu 16 października 1917r. ustalono roczny budżet dla Szkoły Ludowej w Turzych Rogach na sumę 1.500 marek, w tym pensja dla nauczyciela 110 marek miesięcznie. Ponadto zgodnie z Uchwałą Łukowskiej Rady Powiatowej z dnia 1 września 1917r. nauczyciele otrzymują 1 garniec żyta i 4 garnce kartofli od każdego posyłanego dziecka do szkoły.

W dniu 29 kwietnia 1918r. wybrany został Dozór Szkolny Gminy Celiny, w jego skład z Turzych Rogów wszedł nauczyciel Szkoły Ludowej Franciszek Grochowski. Prowadził on też kursy dla analfabetów we wsi Turze Rogi. Z dokumentów wynika, że mieszkańcy wsi Turze Rogi mieli prywatnych nauczycieli jeszcze w czasach zaborów i w początkach I wojny światowej. Uczył tu między innymi p. Krzewiński. Byłyto czasy zaborów,tworzono komplety tajnego nauczania, pod nazwą „tajnych szkółek”. Na wsi odbywało się nauczanie w okresie późnojesiennym, zimowym i wczesnowiosennym. Naukę w tym czasie nazywano zimową. Starsi zapytani ile klas ukończyli, mówili, że tyle czy tyle zim. Najczęściej uczono czytać z książeczek do nabożeństwa, a liczyć na palcach rąk oraz często i nóg. Pisano grafitami na tabliczkach, a następnie to ścierano. W tym czasie książki były drogie i mieszkańców wsi nie było stać na ich kupno. Podobna sytuacja miała miejsce z kupnem zeszytów dla uczniów. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości p.Franciszek Grochowski, jako nauczyciel samorządowo – państwowy uczył dorosłych na kursach analfabetów. Nie udało się ustalić, do którego roku szkolnego pracował Franciszek Grochowski w Turzych Rogach. Z informacji mieszkańców wynika, że Franciszek Grochowski mieszkał u Seweryna Turskiego w latach 1917 – 1921. Szkoła wówczas mieściła się w mieszkaniach prywatnych mieszkańców wsi. Sale lekcyjne były najczęściej małe, ciemne, zawilgocone, niekiedy z inwentarzem w sieni. Najdłużej klasy lekcyjne mieściły się u Stefana Jasińskiego i Stefana Zalewskiego. Stan taki trwał do zbudowania szkoły z prawdziwego zdarzenia.

Z braku dokumentów nie można było ustalić w niektórych okresach nazwisk nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Turzych Rogach. Wiadomo, że w latach 1926 – 1933 pracowała p. Maria Dylerówna. Po niej w latach 1933 – 1936 p. Helena Bałdygowa, w latach 1936 – 1940 p. Stefania Poniatowska. W czasie okupacji uczyła tu ponad rok p. Rozalia Miligram. W końcowej fazie okupacji uczył  w szkole w Turzych Rogach p. Kazimierz  Strzyżewski. W latach 1946 – 1947 uczyła tu p. Bogumiła Serafin, po niej w latach 1946/47 p. Kazimiera Mrozowska z męża Zabłocka.  W latach 1947 – 1949 uczyła p. Janina Rzymowska, w latach 1949 – 1955 uczyły tu p. Pelagia Kurowska i p. Jadwiga Szczepańska, w roku1955 – 1956 pracował p. Jan Osial. Następnym nauczycielem szkoły był p. Ludwik Jarmul.

Ważne postanowienie podjęli mieszkańcy wsi Turze Rogi w dniu 13 stycznia 1957r. W tym dniu odbyło się zebranie wiejskie w klasie mieszczącej się w domu Stefana Zalewskiego, na którym kierownik szkoły, Ludwik Jarmul zreferował sprawę budowy szkoły i jej znaczenie dla lokalnej społeczności. Obecnych było 66 osób. Mieszkańcy wsi Turze Rogi jednogłośnie opowiedzieli się za budową szkoły czynem społecznym. Postanowiono zbierać pieniądze i kupić za nie cement, wapno, żwir, piasek, żużel i inne materiały. Bezpłatnie dostarczać furmanki na przewóz materiałów budowlanych, a także dostarczać siłę roboczą niefachową. Skarbnikiem Społecznego Komitetu Budowy Szkoły wybrano Czesława Świerczewskiego, a przewodniczącym prawdopodobnie był Edward Jezierski. Od 17 stycznia 1957r. do 17 kwietnia 1959r. 68 gospodarzy wsi Turze Rogi złożyło 5.880zł. Za te pieniądze zakupiono w/w materiały budowlane z kamieniami włącznie. Wykopano i zalano  wykop pod fundamenty. W dniu 26 lutego 1960r. przybyła do wsi Komisja w celu przejęcia placu pod budowę szkoły. Budowę szkoły powierzono Przedsiębiorstwu Budownictwa Terenowego w Łukowie. W lutym 1961r. mieszkańcy wsi Turze Rogi dobrowolnie opodatkowali się na rzecz budowy szkoły 2% od dochodu gospodarstwa. W ciągu 5 dni zebrano cały ustalony fundusz. W zbiórce tej wyróżnili się Józef Jankowski syn Dominika, Michalina Pniewska, Czesław Świerczewski – skarbnik, Franciszek Turski – sołtys, Witalis Wysokiński oraz Zygmunt Zabłocki. Do pomocy Przedsiębiorstwu Budownictwa Terenowego codziennie przychodziły po 2 osoby. Ponadto wieś opłacała na swój koszt dwóch dozorców nocnych.

W dniu 17 września 1962 roku nastąpił odbiór techniczny budynku szkolnego. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 30 września 1962r. Uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży szkolnej ze Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Łukowie.

W budynku szkolnym znajdowały się dwie obszerne, widne sale lekcyjne, korytarz i pomieszczenie na kancelarię. Przy szkole było też duże, piękne mieszkanie dla nauczyciela i wiejska świetlica z oddzielnym wejściem. Brakowało jeszcze budynku gospodarczego na węgiel i ubikacji. To zostało wybudowane wiosną z funduszu gromadzkiego. Duże zasługi w dziele budowy szkoły wnieśli p. Izabela i Janusz Celińscy, którzy w czasie jej realizacji tu pracowali. Plac szkolny został ogrodzony siatką, posadzono drzewa owocowe oraz topole, klony i akacje. Wydzielono działkę ogrodową dla nauczyciela. Po ich odejściu kadra pedagogiczna dość często zmieniała się. W latach 1970 – 1977 kierownikiem szkoły i jedynym nauczycielem 4 klas łączonych: I z II i III z IV była p. Lucyna Szklarz. Następnie w szkole pracowała p. Zofia Śledź. Z dniem 30 listopada 1977r. pracę podjęła p. Teresa Litwin, która była jednocześnie kierownikiem, zaś szkoła decyzją władz oświatowych stała się Szkołą Filialną, dla której szkołą macierzystą była Szkoła Podstawowa w Strzyżewie. Dzieci uczyły się w 4 klasach systemem łączonym: I z II i III z IV.

Wraz z reformą szkolnictwa z 1979r. – wprowadzeniem „słynnej” dziesięciolatki, zmienił się system szkolny. Wprowadzono klasę „zerową” – oddział przedszkolny dla sześciolatków, która miała przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole, a jednocześnie zastąpić przedszkole dzieciom wiejskim. W Turzych Rogach powstała szkoła z klasami I – III i oddział przedszkolny. W budynku przeprowadzono remont generalny: wymiana podłóg, malowanie, pokrycie dachu nową papą, wymiana oświetlenia na jarzeniowe. Zakupiono sprzęt szkolny: ławki, krzesła, meblościanki, tablice, pomoce naukowe i książki do biblioteki. Od 1980r. w szkole pracują 3 nauczycielki. Każda klasa uczy się oddzielnie, na dwie zmiany. W okresie wakacyjnym przy szkole organizowany był dzieciniec dla maluchów. Prowadziła go nauczycielka Teresa Litwin.

W 1981r. Gminny Dyrektor Szkół w Łukowie p. Zenobiusz Dulniak sprawujący nadzór nad szkołami w gminie w celu poprawy bazy szkolnej podjął decyzję o włączeniu świetlicy wiejskiej do budynku szkolnego i urządzeniu w niej sal lekcyjnych. Powstały 2 nowe sale. Dzieci uczyły się już na 1 zmianę. Do budynku doprowadzono wodę bieżącą i urządzono łazienki. Od września 1982r. decyzją Gminnego Dyrektora – szkoła w Turzych Rogach stała się placówką samodzielną. Przez 2 lata była szkołą z klasami: I – IV i oddziałem przedszkolnym. W następnych latach były już klasy: I – III i oddział przedszkolny. W tym czasie dyrektorem szkoły była p. Maria Krasuska. Nawiązała ścisłą współpracę z Radą Rodziców. Wspólnie pozyskują wiele środków z przeznaczeniem na potrzeby szkoły. W ten sposób zakupiono: telewizor, magnetofon, adapter, firanki, opłacono malowanie klas lekcyjnych, ogrodzenia placu szkolnego, naprawę pieców grzewczych i innych drobnych remontów. Był to okres dużego rozkwitu tej placówki.

1 stycznia 1996r. odpowiedzialność za placówki oświatowe szczebla podstawowego przejmuje gmina. Władze gminne dokonują restrukturyzacji placówek Oświatowych. Decyzją tychże władz Szkoła Filialna pozostaje. Od tej chwili systematycznie wzrastają nakłady na oświatę.

Turze Rogi to typowa podmiejska wieś.

Bliskość miasta powoduje, że przybywa nowych domów, a tym samym i nowych mieszkańców w tym nowych uczniów. W 2001r. władze Gminy Łuków podjęły decyzję o częściowej modernizacji szkoły, założono centralne ogrzewanie gazowe, ocieplono budynek, zmodernizowano też mieszkanie służbowe.

Od września 2002r. kierownikiem szkoły została p. Ewa Krasucka.  W tym roku została wymieniona stolarka okienna, odnowiono elewację zewnętrzną oraz ułożono chodnik z kostki brukowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W 2003r. dzięki staraniom nowego kierownika szkoły z funduszy Rady Sołeckiej zakupiono zestawy komputerowe, utworzono pracownię komputerową i zagospodarowano plac zabaw.

           W kolejnych latach ze środków budżetowych oraz dzięki pomocy rodziców uporządkowano i ukwiecono teren wokół szkoły oraz utwardzono boiska. Szkoła w Turzych Rogach stała się placówką nowoczesną, która zapewnia swoim uczniom poczucie bezpieczeństwa, „rodzinną atmosferę” i komfortowe warunki nauki. Uczniowie mają możliwość korzystania z bogatej oferty kółek zainteresowań, zajęć dodatkowych, organizowanych cyklicznie uroczystości szkolnych, konkursów, akcji, turniejów, wycieczek oraz programów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2007 – 2008 szkoła realizowała projekt: „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej”. W ramach, którego realizowane były programy rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów: poznanie regionu, środowiska przyrodniczego, zabytków kultury i historii. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki do: Warszawy, Lublina, Muzeum Regionalnego w Łukowie, stadniny koni w Makoszce i Rezerwatu Przyrody „Jata”. Dzięki projektowi wzbogacona została baza szkolna, a uczniom dostarczono wielu wrażeń i radości.

Szkoła kształci uczniów w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III, wychowania przedszkolnego, zajęć komputerowych oraz religii i języka angielskiego. Od marca 2012r. placówką kieruje p. Beata Łukasik. W szkole pracują nauczyciele: p. Urszula Bojar p. Renata Turska, p. Marta Sujka, p. Jolanta Osiak.

Pomoc materialna oraz zaangażowanie społeczności lokalnej, Rady Rodziców, instytucji działających na terenie wsi: OSP Turze Rogi, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń, Stowarzyszenia – „Nasza Mała Ojczyzna” jest wpisana w tradycję  szkoły od początku jej istnienia i przetrwała do dnia dzisiejszego. Nie sposób jest wymienić wszystkich prac i zbiórek pieniężnych, które były organizowane na potrzeby szkoły przez 50 – lat – tak wiele ich było.     DZIĘKUJEMY!!!